Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

ZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)
17.12.2021 godz. 10:02

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

W KALISZU  

 

1. Prowadzenie zajęć:

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację TEAMS
·        W celu zachowania higieny pracy ucznia w trakcie zajęć on-line ustala się

zróżnicowaną długość zajęć lekcyjnych:

Przedmioty: matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki biologia,

chemia, fizyka, historia, przyroda, geografia - 40 minut.

Przedmioty muzyka, plastyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, technika,

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w

rodzinie, zajęcia z wychowawcą – 30 minut.

W klasach I-III wszystkie zajęcia trwają 30 minut zgodnie z planem lekcji.
2. Rewalidacje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem.

3. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.

4. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

5.  Zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach zdalnych:

·       Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie.

·       Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne.

·       Mają obowiązkowo włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie.

·       Nagrywanie zajęć- zgodnie z przepisami prawa jest surowo zabronione.

·       Uczniowie mogą ustawić sobie dowolne tło tapety, które będzie im towarzyszyć podczas zajęć.

·       Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.

6. Rodzice nie uczestniczą w zajęciach zdalnych, a w razie pytań kontaktują się z nauczycielem po zajęciach – sposób kontaktu z danym nauczycielem znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne nauczanie.

7.O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez e-dziennik,  podając przyczynę nieobecności.

9. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.

10. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.

11. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.

12. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez  e-dziennik.